Należy przygotować dla biura nieruchomości wszystkie dokumenty związane ze sprzedawaną nieruchomością

1.Odpis z księgi wieczystej,
2. Akt notarialny lub inna podstawa nabycia.
W przypadku braku aktu notarialnego numer księgi wieczystej
3. Rzuty pomieszczeń .
4. Wyrys oraz wypis z rejestru gruntów.
5. Pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli (wystarczy zwykła forma pisemna)

6. W przypadku domu w budowie dodatkowo potrzebne będą:
a) Pozwolenie na budowę.
b) Dziennik budowy z aktualnymi wpisami.
c) Projekt budynku.
d) Wszelkie odbiory, rachunki, gwarancje itp.

7.W przypadku spółki z o.o.:
a) odpis z KRS
b) umowa spółki
c) uchwała zgromadzenia wspólników o zbyciu nieruchomości