Należy przygotować dla biura nieruchomości wszystkie dokumenty związane ze sprzedawaną nieruchomością

 1. Odpis z księgi wieczystej,
 2. Akt notarialny lub inna podstawa nabycia.
  W przypadku braku aktu notarialnego numer księgi wieczystej
 3. Rzuty pomieszczeń .
 4. Wyrys oraz wypis z rejestru gruntów.
 5. Pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli (wystarczy zwykła forma pisemna)
 6. W przypadku domu w budowie dodatkowo potrzebne będą:
  a) Pozwolenie na budowę.
  b) Dziennik budowy z aktualnymi wpisami.
  c) Projekt budynku.
  d) Wszelkie odbiory, rachunki, gwarancje itp.
 7. W przypadku spółki z o.o.:
  a) odpis z KRS
  b) umowa spółki
  c) uchwała zgromadzenia wspólników o zbyciu nieruchomości