Należy przygotować dla biura nieruchomości wszystkie dokumenty związane ze sprzedawaną nieruchomością:

1.Odpis z księgi wieczystej,
2. Akt notarialny lub inna podstawa nabycia
W przypadku braku aktu notarialnego – numer księgi wieczystej całej nieruchomości (działki i części
wspólnych budynku)
4. Oświadczenie o osobach zameldowanych w lokalu.
5. Rzut pomieszczeń (może być odręczny).
6. Pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w przypadku nieobecności współwłaścicieli (wystarczy zwykła
forma pisemna).