Należy przygotować dla biura nieruchomości wszystkie dokumenty związane ze sprzedawaną nieruchomością:

  1. Odpis z księgi wieczystej,
  2. Akt notarialny lub inna podstawa nabycia
    W przypadku braku aktu notarialnego – numer księgi wieczystej całej nieruchomości (działki i części wspólnych budynku)
  3. Oświadczenie o osobach zameldowanych w lokalu.
  4. Rzut pomieszczeń (może być odręczny).
  5. Pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w przypadku nieobecności współwłaścicieli (wystarczy zwykła forma pisemna).