Wyszukaj ofertę
od
do
od
do
od
do
Cena: 175 000 zł
  • Numer oferty: 876/3771/OGS
  • Typ: działka na sprzedaż
  • Powierzchnia: 2689 m2
  • Przeznaczenie działki: działka budowlana
  • Typ działki: siedlisko

Na sprzedaż ładne działki nr 205/501, 205/502, 205/504 i 205/505 o łącznej pow. 5379 m2 zlokalizowane nad urokliwym i bardzo czystym Jeziorem Dołgie. Wymiary: 104m x 54m (prostokąt)

Istnieje możliwość zakupu działek pojedynczo w cenie:
205/501 pow. 1401m2 w cenie: 92 000 zł
205/502 pow. 1288m2 w cenie: 83000 zł
205/504 pow. 1287m2 w cenie: 83 000 zł – SPRZEDANA
205/505 pow. 1403m2 w cenie: 92 000 zł – SPRZEDANA

W cenie gruntu wliczony jest udział w drogach dojazdowych oraz dostęp do pięknej, czystej, piaszczystej plaży zlokalizowanej zaledwie kilometr od oferowanych działek.

Według ważnego planu zagospodarowania przestrzennego działki można zabudować siedliskiem (dom jednorodzinny, dwu kondygnacyjny) oraz budynkiem gospodarczym lub garażem (szczegółowe zapisy poniżej). Wodociąg miejski przechodzi bezpośrednio przy działce. Skrzynka z energią elektryczna znajduje się nieopodal podłączenie zgodnie z opłatą przyłączeniową. Dojazd szeroką utwardzoną drogą wewnętrzną w bardzo dobrym stanie z drogi z płyt betonowych.

Istnieje możliwość dokupienia bezpośrednio sąsiedniej działki powiększając tym samym powierzchnię gruntu. Działki są malowniczo zlokalizowane w sąsiedztwie innych działek siedliskowych w bliskiej odległości od lasu oraz jeziora. Bardzo cicha okolica w sąsiedztwie lasu, parku ze starodrzewiem oraz zabytkowego dworku. Cały teren jest regularnie wykaszany i utrzymany w czystości.
Gorąco zapraszamy na prezentację.

WSZYSTKIE DOSTĘPNE W TEJ LOKALIZACJI DZIAŁKI WIDOCZNE SĄ NA ZAŁĄCZONEJ MAPCE Z NUMERACJĄ – telefonicznie udzielamy informacji na temat powierzchni i cen poszczególnych działek.

W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór działki oznaczone są symbolem MN,Ut – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usług turystyki.

Określono następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
– wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
– geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
– nachylenie połaci dachowych: 30 – 50 stopni;
– powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni działki;
– powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60% powierzchni działki.
Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

– dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy:
a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m;
b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m;
– ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu;
– nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;
– ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki;
– na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni;
– w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;
– zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;
– ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.
Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:
– zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
– zaopatrzenie w wodę: z sieci;
– odprowadzenie ścieków: odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków;
– w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi;
– w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywnie systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.
Określono następujące zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów:
– zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów za wyjątkiem: obiektów tymczasowych i zagospodarowania tymczasowego o charakterze sezonowym, na czas trwania imprez sportowych, kulturalnych lub handlowych na terenach wskazanych w ustaleniach szczegółowych.
Przed wybudowaniem budynków działki podlegają procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Jezioro Dołgie – ma pow. ok. 310 ha, długość ok. 8,5 km, głębokość do ok. 19 metrów i jest jeziorem rynnowym polodowcowym o bardzo czystej wodzie. Miejscowość Dołgie położona jest w gminie Biały Bór, w woj. zachodniopomorskim, około 3 km od drogi krajowej nr 20, trasy Szczecinek – Biały Bór. Teren kompleksu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Jeziora Szczecineckie”. Oaza ciszy i spokoju.

Dane do opisu nieruchomości podane są przez zamawiającego. Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie prawa zastrzeżone! Opis oraz zdjęcia są własnością biura BIT Nieruchomości. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć i opisu bez zgody autora zabronione.

OFERTA NUMER: 876/3771/OGS

Lokalizacja: Dołgie