Należy przygotować dla biura nieruchomości wszystkie dokumenty związane ze sprzedawaną nieruchomością

1.Odpis z księgi wieczystej,
2. Akt notarialny lub inna podstawa nabycia .
W przypadku braku aktu notarialnego – numer księgi wieczystej całej nieruchomości (działki iczęści
wspólnych budynku)
3. Rzut pomieszczeń (może być odręczny).
4. Pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w przypadku nieobecności współwłaścicieli (wystarczy
zwykła forma pisemna).

5. W przypadku spółki z o.o.:

a) odpis z KRS
b) uchwała zgromadzenia wspólników o zbyciu nieruchomości