Należy przygotować dla biura nieruchomości wszystkie dokumenty związane ze sprzedawaną nieruchomością:

1. Odpis z księgi wieczystej.
2. Akt notarialny lub inna podstawa nabycia.
W przypadku braku aktu notarialnego numer księgi wieczystej nieruchomości.
3. W przypadku użytkowania wieczystego – umowa oddania działki w użytkowanie wieczyste.
4. Mapa zasadnicza działki oraz wypis z rejestru gruntów.
5. Zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub aktualna decyzja o warunkach zabudowy lub aktualne pozwolenie na budowę .
6. Pełnomocnictwo do podpisania umowy pośrednictwa w razie nieobecności współwłaścicieli (wystarczy zwykła forma pisemna)

Trzeba odnaleźć punkty graniczne, aby wskazać je potencjalnemu nabywcy.
Oznaczyć w sposób widoczny granice terenu.
Warto zainwestować w wyrównanie powierzchni, przycięcie trawy i usunięcie chwastów. Będzie to zachętą do zakupu.
Ofertę jest nieaktualna wtedy, gdy wpłynęły pierwsze pieniądze.
Jeżeli padają propozycje cenowe, wskazane jest jak najszybciej zawiadomić biuro, kto i co zaproponował.
Zbyt wysokie ceny zniechęcają potencjalnych nabywców do oglądania. Lepiej podać niższą cenę i mniej ustąpić przy negocjacjach, niż zbyt wysoką do negocjacji.
Pamiętać należy podczas negocjacji z kupującym o kosztach sprzedaży: prowizji pośrednika, zryczałtowanym podatku dochodowym i innych.