Wskazane jest oglądanie różnych propozycji, również droższych.
Warto złożyć swoją propozycję cenową, choćby była niższa od ceny ofertowej. W tym celu zgłaszamy się do biura nieruchomościi, aby złożyć na piśmie oświadczenie woli zakupu danej nieruchomości, uwzględniającą proponowaną przez nas cenę oraz warunki płatności. Oświadczenie to jest przekazywane właścicielowi nieruchomości. Często po przemyśleniu podejmuje on negocjacje lub wyraża zgodę na przedstawioną propozycję.
Jeśli zapadła decyzja o zakupie, jak najszybciej trzeba powiadomić o tym agencję. Od tego zależy, czy ktoś nas nie ubiegnie. Pamiętajmy, że jesteśmy nabywcami wtedy kiedy „kładziemy pieniądze na stół”.
Nie płacimy zadatku czy zaliczki bez umowy oraz obejrzenia dokumentów, którymi dysponuje agencja. Podpisanie umowy przedwstępnej powoduje zablokowanie oferty i wycofanie jej z bazy ofert.
Przed umową należy uzgodnić ze sprzedającym, jakie elementy wyposażenia i umeblowania wchodzą w cenę domu. Należy to spisać w formie protokółu ustaleń.
Należy dokładnie obejrzeć dom przed zakupem.
Przed zakupem należy zapoznać się z granicami działki, które powinien okazać sprzedający.
Pamiętać należy, o kosztach nabycia: podatku od czynności cywilno-prawnych, opłacie notarialnej i sądowej oraz prowizji agencji.
Jeśli sprzedający wyprowadzi się za jakiś czas, najlepiej pozostawić do rozliczenia w dniu wydania nieruchomości jakąś dyscyplinującą kwotę, wypłacaną sprzedającemu po sprawdzeniu stanu uzgodnionego ze stanem faktycznym.

 

KTO MOŻE NABYĆ ZIEMIĘ ROLNĄ W POLSCE W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY?

 

Co do zasady nabywcami nieruchomości rolnych mogą być wyłącznie rolnicy indywidualni, którzy w wyniku transakcji będą posiadali nie więcej niż 300 ha użytków rolnych.

Ziemię rolną na wolnym rynku może nabyć:

 • każdy, jeśli nieruchomość rolna w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona została na cele inne niż rolne,
 • każdy, jeśli nieruchomość rolna ma mniej niż 0,3 ha,
 • każdy, jeśli nieruchomość rolna o pow. do 0,5 ha w dniu wejścia w życie ustawy była zabudowana (tzw. siedlisko) i nie służy do prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • każdy, jeśli co do nieruchomości, w dniu wejścia w życie ustawy została wydana ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, w których nieruchomość została przeznaczona na cele inne niż rolne,
 • osoba bliska właścicielowi nieruchomości bez żadnych ograniczeń,
 • jednostka samorządu terytorialnego,
 • Skarb Państwa,
 • Kościelna osoba prawna i związek wyznaniowy.

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż rolnik indywidualny jest możliwe po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Zgoda taka będzie wydawana, jeśli:

 • nie było chętnych na zakup wśród rolnikowi indywidualnych i innych uprawnionych,
 • wskazany nabywca gwarantuje prawidłowe prowadzenie gospodarstwa rolnego,
 • w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.

Nabywca będzie chciał utworzyć gospodarstwo rodzinne i zamieszkać w gminie, w której kupi nieruchomość oraz dodatkowo wykaże, że:

 • posiada kwalifikacje rolnicze albo jest w trakcie ich uzupełniania, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków UE,
 • będzie osobiście i prawidłowo prowadził gospodarstwo rolne.

 

PRAWO PIERWOKUPU ZIEMI ROLNEJ PRZEZ ANR W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO :

Prawo pierwokupu jest to prawo pierwszeństwa w zakupie, jeśli dotychczasowy właściciel zdecydował się sprzedać nieruchomość.

Osoby lub instytucje, które mają prawo pierwokupu muszą zostać zawiadomione przez właściciela o zamiarze sprzedaży. Umowa zawarta bez takiego zawiadomienia jest nieważna.

Prawo pierwokupu nieruchomości rolnych przysługuje:

 • DZIERŻAWCY – jeśli jest rolnikiem indywidualnym i posiada pisemną umowę z datą pewną (czyli poświadczoną urzędowo), którą wykonywał przez co najmniej 3 lata
  i kupowana nieruchomość wchodzi w skład jego gospodarstwa rodzinnego,
 • AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH – jeśli nie ma uprawnionego dzierżawcy lub dzierżawca nie chce skorzystać z prawa pierwokupu.

 

Prawo pierwokupu nie przysługuje Agencji, kiedy nabywającym nieruchomość rolną jest:

 • ROLNIK INDYWIDUALNY mieszkający w gminie, na terenie której znajduje się nieruchomość lub w gminie sąsiedniej,
 • OSOBA BLISKA właścicielowi nieruchomości.